Aktualności

02.10.2017 NOWOŚĆ - już w sprzedaży

Grzegorz Wilk - kolędy przez cały Rock

Sklep

 
Muzyka Nieszpory Gospel o Miłosierdziu Bożym

Płyta składa się z tekstów brewiarzowych. Prawda, na której opierają się teksty ma swe korzenie w Biblii i...

KUPUJĘ Cena: 9,99 zł

O nas

Statut

 

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ "GOSPEL"

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1


Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej "GOSPEL" - zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną i działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci.


§ 2


Stowarzyszenie działa na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.


§ 3


Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość OSIEK w powiecie Starogard Gdański.


§ 4


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji oraz stowarzyszeń o tym samym lub pokrewnym profilu działania.

§ 5


Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach w tym ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z 2003 r.)

§ 6


Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 7


Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym w realizacji celów wymienionych w Statucie.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 8


Celami Stowarzyszenia są:

 1. Popularyzacja muzyki o tradycjach chrześcijańskich, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki gospel.
 2. Upowszechnianie, szczególnie wśród młodzieży, idei braterstwa i przyjaźni ludzi i narodów, budowanie cywilizacji miłości, wdrażanie w życie wartości uniwersalnych.
 3. Propagowanie nauczania papieskiego.
 4. Wymiana doświadczeń kulturalnych pomiędzy poszczególnymi religiami i kościołami chrześcijańskimi.
 5. Rozwój życia muzycznego i doskonalenie umiejętności muzycznych młodych wykonawców.
 6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury chrześcijańskiej, zarówno materialnych jak i niematerialnych.
 7. Wielostronne propagowanie działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc prawna oraz ekonomiczna podmiotom gospodarczym oraz prowadzenie szkoleń.
 8. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie realizacji zadań publicznych.
 9. Prowadzenie działalności integrującej członków społeczności, członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, gospodarczą, rekreacyjną i towarzyską.
 10. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 11. Działalność charytatywna;
 12. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 13. Działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 14. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 15. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 16. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 17. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie
 18. Działalność wspomagająca ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 20. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 21. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 22. Promocja i organizacja wolontariatu;
 23. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.
 24. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

 

§ 9


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie spotkań z kompozytorami, muzykami i wokalistami, uprawiającymi muzykę o chrześcijańską,
 2. Inicjowanie, współorganizowanie i organizowanie koncertów, festiwali i przeglądów wokalno - instrumentalnych oraz innych przedsięwzięć artystycznych.
 3. Propagowanie społecznej nauki Kościoła poprzez seminaria i odczyty.
 4. Organizowanie, w miarę możliwości co roku, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gospel.
 5. Organizowanie doskonalących warsztatów, w szczególności dla młodych muzyków, wokalistów i chórów.
 6. Organizowanie międzynarodowych spotkań chrześcijan.
 7. Organizowanie sympozjów w duchu ekumenizmu.
 8. Wspieranie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży.
 9. Uczestnictwo w obozach, szkoleniach, spotkaniach grup modlitewnych, zjazdach i sympozjach - wyznających wartości uniwersalne.
 10. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 12. Gromadzenie światowego dorobku muzyki gospel.
 13. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi - działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

 

§ 11


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych

§ 12

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się na rzecz Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje uchwałą Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

 

§ 13


1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
 • zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
 • korzystania z innych praw wynikających z uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 • aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 • przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.

§ 14

 

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa przysługujące członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający i honorowy, na wniosek Zarządu, ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 15


W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd może zwolnić członka zwyczajnego z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 16


1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,
 • skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania w opłatach składek członkowskich lub innych zobowiązaniach przez okres przekraczający 12 miesięcy,
 • wykluczenia na skutek rażącego naruszenia zasad statutowych bądź nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 • pozbawienia członkowstwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.


2. W przypadkach określonych w ust.1 pkt.3-5 odpowiednią decyzję podejmuje Zarząd, który zobowiązany jest do powiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu, wraz z uzasadnieniem, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

ROZDZIAŁ IV
Władze i struktura organizacyjna

 

§ 17


Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjno - Nadzorcza

§ 18


1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/3 osób uprawnionych do głosowania. Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

§ 19


1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, skreślenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest wyłącznie Prezes Zarządu.

 

§ 20

 

 

 1. Walne Zebranie Członków - jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad, Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 5. Do powzięcia uchwał: o zmianie Statutu, o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, wymagana jest większość 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 21

 

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków - zwołuje się raz w roku.
 3. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków - zwołuje się raz na 4 lata wraz z upływem kadencji władz Stowarzyszenia.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie Komisji Rewizyjno - Nadzorczej,
 • na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. W przypadkach określonych w ust.5,pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 22


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o udzieleniu Zarządowi absolutorium,
 6. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 10. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

§ 23

 

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3-5 członków.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, wiceprezesa i sekretarza Stowarzyszenia.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
 6. Zarząd podejmuje decyzje i ustalenia zwykłą większością głosów, w formie pisemnych uchwał, w obecności co najmniej połowy składu, w tym prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia.

§ 24


Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. powoływanie w miarę potrzeb komisji i zespołów oraz określanie ich zadań,
 6. podejmowanie decyzji i zawieranie wszelkich umów cywilno - prawnych, i nieruchomego, zawierania umów najmu, dzierżawy i innych umów gospodarczych,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, według zakresu załączonego do Krajowego Rejestru Sądowego oraz na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 11. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków w tym rocznego sprawozdania finansowego.

§ 25

 

 1. Komisja Rewizyjno - Nadzorcza jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli i nadzoru nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjno - Nadzorcza składa się z 3-5 członków
 3. Komisja Rewizyjno - Nadzorcza wybiera ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjno - Nadzorcza podejmuje uchwały w formie pisemnej, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
 5. Członkowie komisji rewizyjno-nadzorczej stowarzyszenia muszą spełnić warunki przewidziane w art. 20 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003.

§ 26


Do zakresu działania Komisji Rewizyjno - Nadzorczej należy w szczególności:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie / bądź nieudzielenie / absolutorium Zarządowi,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 7. sprawowanie nadzoru o jakim mowa w § 20 i następnych ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

§ 27


Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 28


1. źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

 • opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiące własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • dotacje i subwencje,
 • darowizny, zapisy i spadki,
 • wpływy z działalności statutowej,wpływy z działalności gospodarczej.
 • Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia oraz na lokatach, w postaci obligacji itp.
 • Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

§ 29

 

 1. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
 2. Zarząd nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 3. Zarząd nie może przekazywać majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. Zarząd nie może wykorzystywać majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu danej organizacji,
 5. Zarząd nie może zakupić na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 30


1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie. .

ROZDZIAŁ VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31


Uchwałę w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i wyznaczenia likwidatora podejmuje Walne Zebranie Członków.

§ 32


Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków.

Powyższy tekst jednolity przyjęto uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 16.07.2005 r.

Pliki do pobrania: Statut w formacie DOC